வார்த்தை விளையாட்டு

Games, பொழுதுபோக்குகள்

வார்த்தை விளையாட்டில் வென்று 100 ரூபாய் பரிசுதொகை பெறுங்கள்

குறிப்பு:

  • நீங்கள் பரிசு தொகை பெற GPay அவசியம்.
  • நீங்கள் வெல்லும் பரிசுதொகை GPay மூலமாக மட்டுமே அனுப்பப்படும்
  • இது திருநெல்வேலி குடிமக்களுக்கு மட்டும் பொருந்தும்
  • பரிசுதொகை ஒருவருக்கு ஒருமுறை மட்டுமே
  • ஒரு நாளில் முதலில் விளையாடும் 5 நபர்க்கு மட்டுமே பரிசு வழங்கப்படும்

Select Level:
{{ currentLevel.width }}x{{ currentLevel.height }}
{{cell.letter}}

2 comments

Leave a Reply